Kooperatifler

Kooperatifler; tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir. Kooperatifler en az 7 ortak tarafından imzalanan ana sözleşme ile kurulur.

Kooperatif sözleşmesinde bulunması gerekli hususlar şunlardır:

Sözleşme onay tarihi,
Kooperatifin unvanı ve merkezi,
Kooperatifin amacı ve çalışma konuları, varsa süresi,
Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,
Kooperatifin sermayesi ve bunun nakdi kısmına karşılık olarak ödenen en az miktar ve her ortaklık payının değeri,
Ortaklık payı belgelerinin ada yazılı olduğu
Ortakların ayni sermaye koyup koymayacakları, Ayni sermaye ve devralınan akçalı kıymetlerle işletmelerin neden ibaret oldukları ve bunlara biçilen değerler,
Kooperatifin yükümlülüklerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,
Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev, yetki ve sorumlulukları,
Kooperatifin temsiline ait hükümler,
Yıllık gelir gider farklarının hesaplama ve kullanım şekilleri,
Kooperatifin yapacağı ilanların şekli ve şirket sözleşmesinde de bu hususta bir hüküm varsa yönetim kurulu kararlarının ortaklara ne suretle bildirileceği
Kurucuların adı, soyadı, iş ve konut adresleri

Kooperatif Kuruluş İşlemi

1-) Dilekçe 

 • Kooperatif yönetim kurulu üyeleri tarafından müştereken imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Dilekçede kooperatifin ünvanı, sermayesi, merkezi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.

2-) Oda kayıt beyannamesi

 • Yetkililerce İmzalanması ve ortakların resimleri bulunmalıdır

3-) Mersis’ten hazırlanmış ana sözleşme ortaklar tarafından imzalanacaksa, ortaklar randevu saatinde ilgili birimde hazır bulunmalıdır. Sözleşme vekaleten imzalanacaksa, ıslak imzalı vekaletnamenin ibrazı halinde ortakların Müdürlüğe gelmelerine gerek yoktur, vekalet verilen kişinin gelmesi yeterlidir.

4-) İlgili Bakanlık tarafından onaylanmış sözleşme kitapçığı (1 nüsha)

5-) Bakanlık izin yazısı aslı

6-) Sözleşmeye huzurda imzalar alındıktan sonra 3 ve 4.maddelerde geçen izinlerin alınması için 2 nüsha  imzaları tasdikli sözleşme kooperatif yetkililerine verilecek, izinlerin alınmasını takiben tescil işlemi gerçekleştirilecektir.

 • 14.01.2010 tarih 27462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ gereğince; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu' na tabi kooperatiflerde 1 ortaklık payının değeri 100 TL ye yükseltilmiştir.

Kooperatif Ana Sözleşme Değişikliği İşlemi

1-) Dilekçe

 • Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir.

2-) Genel kurul tutanağı ( Noter onaylı - 1 nüsha )

3-) Hazirun cetveli

4-) Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

5-) Tadil mukavelesi (1 nüsha)

6-) Tadile ait bakanlık izin yazısı aslı.

Kooperatif Genel Kurul İşlemi

1-) Dilekçe 

 • Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir

2-) Genel kurul toplantı tutanağı ( Noter onaylı - 1 nüsha )

3-) Hazirun cetveli

4-) Bakanlık temsilci atama yazısı aslı

Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise

1-) Görev taksimi ve kooperatifin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair noter onaylı yönetim kurulu kararı (2 nüsha)

2-) Yetkililerin kooperatif unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi 

 • Genel kurul ve yönetim kurulu kararında üyelerin adları kısaltılmadan TC Kimlik numaraları ile birlikte yazılmalıdır.

 • Sicil gazetesi ilanında yaşanan güçlük nedeniyle genel kurul tutanağı okunaklı yazılmalıdır.

Kooperatif Şube Açılış İşlemi

1-) Dilekçe

 • Kooperatif kaşesi ile yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Dilekçede şubenin ünvanı, sermayesi, merkezi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.

2-) Oda kayıt beyannamesi 

 • Yetkililerce İmzalanması, şube müdürünün resmi bulunmalıdır.

3-) Şube açılışına ilişkin 1 nüsha noter onaylı yönetim kurulu kararı.

 • Bu kararda şubenin ticaret unvanı, açık adresi, temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir.

4-) Şube temsilcisinin unvan altında düzenlenmiş imza beyanı

5-) Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü İstanbul dışında ise Merkezin sicil müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 120. md.ne göre alınan belge

6-) Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü İstanbul dışında ise merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen ana sözleşme ve ana sözleşme değişiklikleri ile son Yönetim Kurulu seçimine ilişkin tescillerin onaylı sureti ile merkezde yapılan son tescile ait Ticaret sicil gazetesi

Kooperatif Şube Kapanış İşlemi

1.-) Dilekçe

 • Kooperatif kaşesi ile yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.

2-) Şube kapanışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı (1 nüsha)

3-) Merkezi başka bir ilde ise son yönetim kurulu üyelerini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi sureti

Kooperatif Merkez Nakli İşlemi

1-) Dilekçe

 • Kooperatif kaşesi ile yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.Dilekçede kooperatifin unvanı, sermayesi, merkezi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.

2-) Oda kayıt beyannamesi

 • Yetkililerce İmzalanması, ortakların resimleri bulunmalıdır)

3-) Genel kurul toplantı tutanağı aslı ( Noter onaylı - 1 nüsha )

4-) Bakanlık izin yazısı aslı

5-) Bakanlık onaylı Tadil metni (1 nüsha)

6-) Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

7-) Hazirun cetveli

8-) Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’nden Sicil Yönetmeliğinin 111. md.ne göre alınan belge

9-) Yetkilinin şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyanı

Kooperatif Tasfiyeye Giriş İşlemi

1-) Dilekçe

 • Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir.

2-) Genel kurul toplantı tutanağı ( Noter onaylı - 1 nüsha )

3-) Hazirun cetveli

4-) Bakanlık temsilci atama yazısı aslı

5-) Tasfiye Memurlarının tasfiye halinde ibaresi ile başlayan  ünvan altında düzenlenmiş imza beyannamesi

 • Tasfiye girişinin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya çıkmaktadır. Memurluğumuzda bulunan ilan formları kaşe ve tasfiye memurlarının müşterek imzası ile ilana verilmelidir.

Tasfiyeden Dönüş İşlemleri

GEREKLİ EVRAKLAR

1- Dilekçe (tasfiye kurulu tarafından müştereken imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)


2- Kooperatifin malvarlığının pay sahipleri arasında henüz dağıtılmaya başlanmadığına ilişkin tasfiye kurulu tarafından hazırlanan rapor (2 adet)


3- Tasfiyeden dönme ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili noter tasdikli yönetim kurulu kararı


4- Genel kurul toplantısı ile ilgili ;
• yönetim kurulu gündem kararı (fotokopi)
• Noter tasdikli genel kurul toplantı tutanağı (toplantı tutanağı “genel kurul toplantı ve müzakere defteri” ne yapıştırıldıktan sonra noter tasdiki yaptırılmalıdır.)
• Hazirun cetveli(1 asıl )

5- Genel kurul toplantısı ile ilgili bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

6- Yönetim kurulu üyelerinin;
• Sicil müdürlüğü veya noter tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi

Kooperatif Tasfiye Sonu İşlemi

ÖNEMLİ NOT ;

 • Tasfiye sonu kararı almak isteyen şirket ve kooperatifler kanunun çıktığı  09.08.2016 tarihinden önce tasfiyeye girmişlerse 6 aylık süre uygulamasından yararlanamayacaklardır.

 • 09.08.2016 tarihinden sonra tasfiyeye giren şirketler anasözleşmelerinde bu sürenin 1 yıl olduğuna dair hüküm bulunmuyorsa ve / veya  çağrı ilanlarında 6 ayın aksine bir süre öngörülmemişse 3. ilan tarihinden itibaren 6 ay sonunda genel kurul yaparak tasfiye sonu kararı alabileceklerdir.

1-) Dilekçe

 • Tasfiye memurları tarafından müştereken imzalanmış olmalı

2-) Tasfiye sonuna ilişkin genel kurul toplantı tutanağı ( Noter onaylı - 1 nüsha)

3-) Hazirun cetveli

4-) Bakanlık temsilci atama yazısı aslı

5-) Tasfiye sonu kati bilançosu (2 nüsha) Kooperatif kaşesi ile tasfiye memurları tarafından müştereken imzalanmış olmalı

 • Tasfiye sonu bilançoları genel kurul tarafından tasdik edilemiyor ise ( genel kurul toplanamaz ise) Asliye ticaret mahkemesince, tasfiye sonu bilançolarının tasdikine ilişkin kesinleşmiş karar ile tasfiye memuru sicil kayıtlarının silinmesini talep edebilir.

 • Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait genel kurul alacaklıları 3.defa davetten itibaren 1 yıl sonra toplanabilir.

 • Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye soruna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.

 • Ortakların / Yönetim Kurulu üyelerinin TC kimlik numaraları kararda yazılmalı veya karar ekinde internet çıktısı verilmeli.