Anonim Şirket Şube Kapanış İşlemi

- Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

- Şube kapanışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı (2 nüsha)

- Merkezi başka bir ilde ise son yönetim kurulu üyelerini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi sureti