Limited Şirket Sigorta Acenteliği İşlemi

1-) Dilekçe

  • Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.

  • Vekaleti veren sigorta şirketi de kaşeli imzalı dilekçe ile başvurabilir.

2-) Acentelik vekaletnamesi (noter onaylı - 2 nüsha)

3-) Tali acentalık ise sigorta şirketinin muvafakatnamesi