KVKK

NİKSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI PERSONELİ, ÜYELERİ VE DİĞER 3. ŞAHISLARA YÖNELİK  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

07.04.2016 tarihinde  Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte, Niksar Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, tarafımıza herhangi bir şekilde iletilen kişisel bilgilerinizin, aşağıda açıklanacağı çerçevede kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği / devredilebileceği, sınıflandırılabileceği ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini tarafınıza bildirme yükümlülüğümüz doğmuştur.

07.04.2016 tarihinden önce işlenmiş olan kişisel verilerle ilgili olarak bir istisna öngörülmüş ve bu verilerin Kanun’a uygun hale getirilmesi için 2 yıllık süre verilmiştir. Bu dönemde Kanun’a aykırı olduğu anlaşılan verilerin derhal silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

Kanun, 07.04.2016 tarihinden önce alınan hukuka uygun rızaların da aksine bir irade beyanında bulunulmadığı takdirde 1 yılın sonunda Kanun’a uygun olduğunun kabul edileceğine yer vermiştir.

Bu kişisel veriler, Kullanıcı tarafından fiziki ya da sanal ortamda her türlü yöntemle doğrudan verilen;

Ad ve soyadı,

Telefon numarası( ev ve iş), adres, e-posta adresleri, faks gibi iletişim bilgileri,

Cinsiyeti

Doğum tarihi

Eğitim düzeyi

İlişki durumu/medeni durumu

İlgi alanları/ memnuniyetleri, şikayetleri

Sosyal medya tercihleri

Beğeni ve tercihleri

Organizasyon toplantı ve eğitim katılım bilgileri,

Online ödeme bilgileri

Eğitim ve iş tecrübesi geçmişi/özgeçmiş bilgileri/kariyer hedefleri

İş unvanı/mesleği/çalıştığı yer

Yasal düzenlemelerin olanak tanıdığı kapsamda genel toplantı ve etkinlik görsellerini oluşturan fotoğraflar,

gibi konuları içeren kişisel verilerdir.

Ayrıca  sair kanallardan/dolaylı yoldan elde edilen, Kullanıcı’ya ait uygulama kullanım bilgileri, web sitesi, blog, uygulama vb üzerinden yapılan girişler sırasında elde edilecek veriler, e-bülten okuma/tıklama hareketleri, üyelik kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan mecralardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemleri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri, kamuya açık bilgi bankalarının sunduğu veriler, Kullanıcı’nın sosyal medya platformları (örn. Facebook, Google Plus, Spotify, İnstagram gibi sosyal paylaşım siteleri) aracılığıyla web sitesine veya uygulamalara bağlanması halinde Kullanıcı’nın ve arkadaşlarının bu sosyal medya hesaplarındaki paylaşıma açık profil ve verileri, web sitelerinde ve uygulamalarında gezinme/trafik bilgileri gibi yöntemlerle de kişisel veri toplanabilmektedir.

Ayrıca yasal mevzuatın gerekli veya zorunlu kıldığı diğer durumlarda, yasal gereklilikleri yerine getirmek üzere kişisel verileriniz tutulmaktadır.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kanun’da ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi düşünce, din, mezhep veya diğer inançlar, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık veya cinsel hayat, kılık ve kıyafet, mahkumiyet, genetik ve biyometrik veriler gibi olarak sınırlı sayıda listelenmiş olan, kişinin doğrudan mahremi ile ilgili kişisel veriler.

Sağlık ve cinsel hayat hariç olmak üzere, diğer özel nitelikli kişisel verilerin kullanılması için açık rıza gereklidir. Eğer kanun bu verileri almayı zorunlu tutuyorsa, bu halde açık rıza gerekmemektedir. Sağlık hizmet kuruluşları tarafından, hizmet kapsamında sağlık ve cinsel hayata ilişkin bilgileri saklanan hallerde, açık rızaya gerek bulunmamaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kullanıcı veya üye’ nin kişisel verileri;

Üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanakların sağlanması ve  kullanıma sunulabilmesi için gerekli her türlü işlemin yerine getirilmesi,

Sunulacak hizmetler ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapılabilmesi,

Hizmetlerinin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgilerin değerlendirilmesi,

Tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek, verilecek hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi, güncellenmesi,

Niksar Ticaret ve Sanayi Odası’na, iştiraklerine, üyelerine, üyelerinin yetkilileri ve çalışanlarına, sponsorlarına/destekçilerine, etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden haberdar edilmesi,

Talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili  bilgilendirme yapılması,

Yapabileceği şikayet ve başvuruların değerlendirilebilmesi,

Tercihlerine göre ilgilerini çekebilecek yeni etkinlik ve hizmetlerin önerilebilmesi,

Beğendiği, tekrar erişmek isteyebileceği, hatırlatılmasından memnuniyet duyacağı içeriklerin ve olanakların, Tercihe bağlı olarak hatırlatılabilmesi,

Verilen bilgiler esas alınarak profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, anonim, toplam ve istatistiksel bir bilgi üretilmesi, bu bilgilerin diğer üye veya kullanıcı’ ların bilgileri ile birleştirilerek belirli yaş grubu, kadın-erkek ziyaretçi yüzdesi gibi içeriklerin geliştirilebilmesi,

Verilen bilgiler esas alınarak kullanıcı veya üye profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, oluşturulacak profillere özel içerik ve olanaklar geliştirilmesi,

Kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verilerinin, tercihlerinin, işlemlerinin ve gezinme süre ve detaylarının elde edilen diğer verilerle birlikte işlenebilmesi,

Sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak ve yeni hizmetler geliştirebilmek için analiz ve denetim yapılabilmesi,

Masaüstü veya mobil uygulamaların yönetilebilmesi,

Yukarıda “Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi” kısmında açıklanan sair kanallardan elde edilen ve Kullanıcı veya Üye ’ye ait diğer verilerle eşleştirme yoluyla kimliğin tespit edilebilmesi, verilerin elde edilme amacı doğrultusunda kullanılabilmesi,

Verilerin saklanmak üzere aktarılması,

Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma veya yedeklenmesi,

Niksar Ticaret ve Sanayi Odası ya da iştiraklerine ait veya desteklediği ya da duyurmak istediği etkinlikler için Kullanıcı veya Üye ’ye bildirimde bulunulabilmesi, elektronik ileti gönderilmesi,

Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti, mobil sms veya diğer uygulamalar aracılığı ile  gönderimler yapılabilmesi,

Burs başvurularının değerlendirilebilmesi,

Niksar Ticaret ve Sanayi Odası’na iş başvurusunda bulunan kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde yeniden iş önerisi götürülebilmesi, bu amaçla özgeçmişlerinin ve iş başvuru değerlendirme süresinde yapılan görüşme ve referans soruşturma notlarının saklanması Niksar Ticaret ve Sanayi Odası’nda  daha önce çalışmış kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde yeniden iş önerisi götürülebilmesi, bu amaçla özgeçmişlerinin ve iş başvuru değerlendirme süresinde yapılan görüşme ve referans soruşturma notlarının saklanması, yeni işverenlere talep halinde verimlilik ve performans referansları verilebilmesi,

Niksar Ticaret ve Sanayi Odası çalışanlarının sivil toplum kuruluşlarına üyelik bilgileri,

Bilginin elde edilmesi esnasında bildirilecek sair amaçlarla,

Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere,

Oda binası ve temsilciliklerde bulunan mevcut kamera sistemi kullanılarak kişisel güvenliğin sağlanması amacıyla,

Ve KVKK’da belirtilen diğer şekillerde,

işlenebilecektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar, bunlarla sınırlı olmamak üzere Niksar Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilke, prensip ve amaçlarımızı gerçekleştirmek adına karşılıklı koordinasyon içinde olduğumuz üniversiteler, okullar, STK’lar, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde faaliyet gösteren gerçek ve  tüzel kişiler, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar, yurtiçi / yurtdışı kurum ve kuruluşlar, bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Niksar Ticaret ve Sanayi Odası Genel Merkezi, temsilcilikler, diğer ülke şehirlerdeki koordinasyon ve hizmet merkezleri, internet sitesi veya sosyal medya kaynaklarından elde edilen bilgiler veya formlar , STK ve/veya kuruluşlarla birlikte ortak olarak yapılan faaliyetlerdeki ortak girişimler gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.