Anonim Şirket Niksar 'a Merkez Nakli İşlemi

Merkez nakli işlemleri  Mersis üzerinden başvuru yapıldıktan  sonra aşağıdaki belgeler ve mersis talep numamaranız ile Ticaret Sicil Müdürlüğü’ ne başvuru yapılması gerekmektedir,

- Dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Dilekçede; şirketin ünvanı sermayesi açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.

- Bakanlık iznine tabi olmayan anonim şirketlerde;

- Genel kurul karar defterinden noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (anasözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şekli tam metin olarak yer almalı ve genel kurulca kabul edilmelidir) Tadil metni genel kurula ek olursa şirket kaşeli,  ve divan üyelerince imzalı olmalıdır (1 nüsha)

- Bakanlık iznine tabi anonim şirketlerde, ek olarak Bakanlık izin yazısı aslı ve Bakanlık onaylı tadil metni (1 nüsha)

- Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

- Hazirun cetveli aslı

- Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’nden Sicil Yönetmeliğinin 111. md.ne göre alınan belge

 - Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’nce tescil edilen ana sözleşme ve ana sözleşme  değişiklikleri ve son Yönetim Kurulu seçimine ilişkin tescillerin onaylı sureti ile son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi

- Temsil yetkisine sahip olanların şirket unvanlı imza beyannamesi

- Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)

- Yabancı ortak var ise Kuruluş Bildirim Formu (2 nüsha)