Kapasite Raporu Başvuru İşlemleri

Kapasite Raporu İçin Nasıl Başvurulur?

Niksar Ticaret ve Sanayi Odası' ndan veya www.niksartso.org.tr Internet adresinden temin edilen kapasite raporu talep formu ile söz konusu formda istenen evrak ile birlikte Odamız' a başvurulur.

Kapasite Raporu Müracaat Formu ve istenen belgeler için tıklayınız. (Word)

Kapasite Raporu Müracaat Formu ve istenen belgeler için tıklayınız. (PDF)

Kapasite Raporu Başvuru Formunda İstenen Belgeler Hangileridir?

1.    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği onay harcı olan 575,00.-TL.’nin 1 dekont olacak şekilde; 

      Herhangi bir masraf alınmadan yatırılabileceği banka, şubesi ve hesap numaraları :
       TR 350004600153888000069072 AKBANK  BAKANLIKLAR ŞBS.
       TR 210001500158007293586413 VAKIFLAR BAN. MERKEZ ŞUBESİ

      Masraf ödenerek yatırılabileceği banka, şubesi ve hesap numaraları :
       TR 100006400000142010785529 T.İŞ BANKASI AKAY ŞUBESİ

       TR 020001000760059943505032 ZİRAAT BANKASI AKAY ŞUBESİ
       TR 140001200131100016000038 HALKBANK  ÇUKURAMBAR TİC.ŞBS.

2.    Firmanın Kapasite Raporu alacağı imalathane adresinin (NİKSARTSO kayıtlarındaki tescilli adres)  bağlı olunan ilçe belediyesinden alınmış UAVT(Ulusal Adres Veri Tabanı) adres yazısı ile  güncellenmiş  olması zorunludur.Aksi takdirde Sanayi Sicil Belgesi alınamamaktadır,

3.    Müracaat, firma sahibi veya ortağı tarafından yapılıyorsa “İmza Sirküleri”, vekili tarafından yapılıyorsa “Vekaletname” ibrazı zorunludur,                

4.    İmalathanenin kira kontratının yenilenmiş hali veya tapu senedi (Kira kontratının aslı da kontrol için ibraz edilecektir.),

5.    İşçilerin son aya ait SGK Hizmet Listesi ve Tahakkuk Fişi (Tahakkuk fişindeki adres imalathane adresi olacaktır) veya yeni  firmalarda SGK İşçi Giriş Bildirgeleri,

6.    Vergi Levhası fotokopisi,

7.    Varsa Sanayi Sicil Belgesi fotokopisi,

8.    İşyerindeki makine ve teçhizatın mali müşavir onaylı toplam bilanço değer beyanı ve listesi,

9.    Kiralama yoluyla edinilen makinelerin;

a)    Makine Kiralama Sözleşmesi ile kiralanan makineler varsa,sözleşmenin en az 1 yıllık olması;süre 1 yıldan az kalmışsa yeni bir sözleşme düzenlenmesi ve sözleşmede imzası bulunan tarafların imza sirkülerlerinin birer fotokopisi,

b)    Finansal Kiralama Sözleşmesi(Leasing) ile makine edinilmiş ise buna ait leasing sözleşmesinin tamamı ile makinenin proforma faturası ve tarihli ödeme planı,

10.  Firmaya ait kalite belgelerinin(TSE,ISO,HACCP,CE,Marka Tescili vb) listesi ile bu belgelerin fotokopileri.

11. Odamız veznesine veya bankaya yatırılacak Kapasite Tespit Ücreti ( 550 TL) makbuzu. 

12. Odamız veznesine veya bankaya yatırılacak Eksper Ücreti ( 250 TL) makbuzu 

Kapasite Raporu Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?

 • Firma tarafından kapasite raporu talep formu ve ekinde istenen evrak ile birlikte Odamıza başvurulur,
 • Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilir,
 • Görevli eksper mühendisle beraber daha önceden belirlenen tarihte firmanın işyerine ziyarette bulunulur,
 • Eksper mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar ve raporu tanzim eder,
 • Elektronik ortamda TOBB'a gönderilen raporun onayından sonra bir sureti firmaya gönderilerek süreç tamamlanır.

Kapasite Raporunun Yenilenmesini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

 • Süre bitimi,
 • Adresi değişikliği,
 • Kapasite verilerindeki değişiklikler.

Kapasite Raporunun İptalini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

 • Tesisin başka bir firmaya devir edilmesi, kısmen veya tamamen kiraya verilmesi veya geri alınması,
 • İşyerinin değiştirilmesi sonucu, makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin saptanması (bu durumda eski kapasite raporu iptal edilir yerine yenisi tanzim edilir),
 • Firmanın sanayicilik vasfını kaybetmesi (firmanın üretimi bırakması veya işyerinin devamlı kapalı olduğunun Niksar Ticaret ve Sanayi Odası’nca tesbiti),
 • Kuruluşun feshi veya iflas etmesi,
 • Şahıs firmalarında firma sahibinin vefatı,Firmanın faaliyet konusunu değiştirmesi veya işyerini başka bir il’e nakletmesi ve/veya başka bir Oda’ya kaydolmak suretiyle yeni bir kapasite raporu tanzim ettirmesi,
 • Tabii afetler nedeniyle makine ve tesisatın harap olması ve uzun zaman çalışmaz durumda bulunduğunun tespiti,
 • Geçerlilik süresinin dolması.