İlçe Hükümet Konağı Çay Ocağı İhalesi
01 Haziran 2023, 00:00

Hükümet Konağı hizmet binasında çay ocağı olarak ayrılan 8.5 metrekarelik bölümün 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/9 maddesine göre pazarlık usulü ile 01.06.2023 tarihinde kiralama ihalesi yapılacaktır. Duyurulur.

NİKSAR KAYMAKAMLIĞI (NİKSAR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) İLAN  

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazın kira ihalesi, 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre  karşısında yazılı tarih ve saatlerde Niksar Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği çalışma odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 
1- Kiralama ihalesi yapılacak olan taşınmaza ait şartname mesai saatleri içerisinde Niksar Milli Emlak şefliğinde ücretsiz görülebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                      

2-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, Niksar Mal Müdürlüğünün TR60 0001 0002 4200 001 000 5834 İban nolu hesabına yatırılarak dekontun ihale saatinden önce Komisyona ibraz edilmesi gerekmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                          
3-İhaleye katılacakların;
       a)Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmühaberi)
       b)Tebligat için Türkiye'de adres göstermesi,
       c)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
       d)Geçici teminat olarak, 2886 sayılı Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe göre sayılan değerlerden Tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz,
       e) Özel hukuk tüzel kişilerin yukarda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki  kuruluşların, ihalenin  yapıldığı 2021 yılı içinde alınmış  sicil kayıt belgesi  ile tüzel  kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile  tam  yetkili  olduklarını  gösterir Noterlikçe  tasdik edilmiş imza  sirkülerini  veya  vekaletnameyi  vermeleri, Kamu tüzel  kişilerin ise  yukarıda (b) ve (d) bentlerinde  belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, idareye verecektir. 
4- İstekliler ilanda ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, imzalı, şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir Tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.
5- Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.                                                                                                                                                                                                                                                
İrtibat: 0356 527 15 99
İlan olunur.   

 
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN  
S.NO DOSYA NO MAHALLE/KÖYÜ MEVKİİ CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ
(m2)
HİSSE
ORANI
KİRAYA VERİLECEK ALAN(m2), AMACI VE SÜRESİ İMAR
DURUMU
TAHMİNİ
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
 
1 60060113692 İsmetpaşa Mahallesi - Hükümet Konağı 950 98 11.976,70 Tam 8,5 m² lik kısım çay ocağı amacıyla 3 (üç) yıl İmarlı 5.950,00 1.785,00 01.06.2023 10.30